Ondersteuning bij geschillen

Bij geschillen tussen partijen levert Integis ondersteuning op financieel-administratief gebied. Wij verstrekken adviezen of voeren onderzoek uit wanneer er sprake is van een juridisch conflict.

Daarbij leveren wij de onder meer de volgende diensten:

  • Financieel-administratieve ondersteuning; zoals het opstellen van voordeel- en/of nadeelberekeningen, ondersteuning bij een faillissementsonderzoek, het opstellen van schadeberekeningen of het analyseren van financieel-administratieve gegevens.
  • Contra-expertise; beoordeling van onderzoeken en rapportages van andere partijen op onder andere volledigheid, juistheid, consistentie en overeenstemming met wet- en regelgeving, waaronder de gehanteerde procedures. Denk daarbij aan onderzoekswerkzaamheden en rapportages van bijvoorbeeld opsporings-en handhavingsinstanties, toezichthouders en (forensisch) registeraccountants. Maar bijvoorbeeld ook aan contra-expertise op beslisdocumenten van directies en ondernemingsraden.
  • Optreden als deskundige; medewerkers van Integis treden in en buiten zitting op als deskundige.