Onderzoeken in de media

De meeste onderzoeken die Integis verricht zijn vertrouwelijk en kunnen niet met naam en toenaam worden genoemd. Sommige onderzoeken en/of onderzoeksresultaten belanden echter wel in het publieke domein. Hier vindt u een selectie van onderzoeken die in het nieuws zijn geweest en die een indruk geeft van onze dienstverlening en onze onderzoekers.

 • In 2021/2022 leverde Ilse Blok van Integis een bijdrage aan de werkzaamheden van de Commissie van onderzoek meldingen Juvox. Deze commissie heeft onderzoek verricht naar meldingen over vermoedens van integriteitsschendingen door leden van het hoofdbestuur van de justitievakbond Juvox. De brief van de Minister van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer en het rapport vindt u hier.
 • In opdracht van de gemeenteraad van gemeente Edam-Volendam heeft Integis in 2021 een onafhankelijk integriteitsonderzoek verricht naar de leden van de gemeenteraad, de leden van het college en een selectie van ambtenaren. Het rapport treft u hier aan:
 • In 2021 heeft Integis onderzoek verricht naar het al dan niet bestaan van normoverschrijdende gedragingen door de directeur van Stichting MOAM; onder meer het Parool heeft over dit onderzoek bericht. Hier vindt u de berichtgeving over het onderzoek.
 • In 2021 heeft Integis het onderzoek afgerond naar een omvangrijke fraude bij een rederij. Hier vindt u de berichtgeving over dit onderzoek.
 • In 2020-21 leverde Paul Koedijk van Integis een bijdrage aan de werkzaamheden van de Onderzoekscommissie Dossier J.A. Poch. Het rapport vindt u hier.
 • In opdracht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft Integis onderzoek gedaan naar de uitgaande geldstromen van Slotervaartziekenhuis B.V. in de periode tot aan het faillissement op 25 oktober 2018. De aanbiedingsbrief van de minister voor Medische Zorg en Sport aan de Tweede Kamer en het rapport van de IGJ en de NZa vindt u hier.
 • Integis heeft in opdracht van het Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart en Syntrus Achmea onderzoek verricht naar door Syntrus Achmea bij het bedrijfspensioenfonds gerapporteerde en in rekening gebrachte bedragen. De uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland vindt u hier.
 • In 2019 leverde Integis een bijdrage aan de werkzaamheden van de Onderzoekscommissie vermoeden misstand bij de IND. De aanbiedingsbrief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer en het rapport van de Commissie De Leeuw vindt u hier.
 • In 2018 leverde Paul Koedijk van Integis een bijdrage aan de werkzaamheden van de Commissie WODC-II naar oneigenlijke beïnvloeding WODC-onderzoeken. Het rapport vindt u hier.
 • Integis heeft in 2018 in opdracht van provincie Utrecht onderzoek verricht naar diverse onderwerpen in samenhang met het project Uithoflijn.
 • Integis heeft in 2018 in opdracht van de raad van commissarissen van Stichting Mijande Wonen onderzoek verricht naar transacties waaronder de verkoop van appartementen.
 • In 2017 en 2018 leverden Ilse Blok en Paul Koedijk van Integis een bijdrage aan de werkzaamheden van de Commissie Sorgdrager die onderzoek heeft gedaan naar het incident met fipronil in eieren in 2017. De aanbiedingsbrief van de Ministers voor Medische Zorg en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer en het rapport vindt u hier.
 • In 2018 heeft Integis aan het bestuur van Woningstichting De Voorzorg haar bevindingen gerapporteerd naar aanleiding van een onderzoek naar de toewijzing van woningen in de jaren 2013 tot en met 2016. Hier vindt u de berichtgeving van De Voorzorg over dit onderzoek.
 • In opdracht van de gemeente Vlaardingen heeft Integis in 2018 onderzoek verricht naar bijdragen die een ondernemer heeft geleverd aan door de lokale partij “ONS. Vlaardingen” georganiseerde activiteiten waar diverse media over hebben bericht.
 • Integis heeft vanaf 2017 in opdracht van de voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland onderzoek verricht naar de arbeidsvoorwaardelijke en rechtspositionele regelgeving bij de Brandweer Amsterdam-Amstelland.
 • In 2017 verrichtte Integis in opdracht van de burgemeester van de Gemeente Zandvoort onderzoek naar mogelijke beïnvloeding van de besluitvorming door de betrokken wethouder inzake het project Watertorenplein. Het betreffende onderzoeksrapport, uitgekomen op 29 november 2017, vindt u hier.
 • Integis heeft in 2017 in opdracht van de Raad van Commissarissen van Woningstichting Beter Wonen Vechtdal onderzoek verricht naar de bedrijfsvoering van Beter Wonen Vechtdal op aangeven van de Autoriteit woningcorporaties.
 • In 2017 leverde Integis een bijdrage aan de werkzaamheden van de onderzoekscommissie COR Politie. De aanbiedingsbrief van minister Blok aan de Tweede Kamer en het rapport vindt u hier.
 • Naar aanleiding van berichten in de media heeft Integis in 2016 in opdracht van de bestuurder a.i. van Stichting Daelzicht onderzoek verricht naar veertien uiteenlopende objecten van onderzoek.
 • In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap alsmede de commissie Onderzoek huisvesting ROC Leiden heeft Integis in 2016 respectievelijk 2015 onderzoek verricht naar de juistheid en volledigheid van door adviseurs gefactureerde bedragen en/of aan adviseurs betaalde bedragen in samenhang met de nieuwbouw Lammenschans. Het rapport ‘Ontspoorde ambitie’ van de commissie dat op 1 december 2015  werd aangeboden aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vindt u hier. Het rapport van Integis voor het ministerie van 15 november 2016 vindt u hier.
 • In 2016 verrichtte Integis in opdracht van De Stadkamer te Zwolle een onderzoek naar de oorzaken en achtergrond van de schuld van diens rechtsvoorganger, de Muzerie. Hier vindt u de de berichtgeving over deze zaak.
 • De kantonrechter van de rechtbank Rotterdam heeft Bart Bruin RA in september 2015 benoemd tot gerechtelijk deskundige in een zaak van Badhotel Rockanje aan Zee. De publicatie in De Accountant daarover treft u hier aan.
 • In opdracht van het bondsbestuur van de KNVB heeft Integis onderzoek verricht naar de (uitgaande) geldstromen van de Stichting Kandidatuur WK 2018. Het persbericht van de KNVB vindt u hier.
 • In opdracht van de Sociale Verzekeringsbank heeft Integis onderzoek verricht naar de grondslagen van geldstromen en/of overdracht van waarde in natura tussen enerzijds Capgemini BV Nederland c.s. en anderzijds twee natuurlijke personen en/of aan hen te liëren rechtspersonen/ondernemingen. De Kamerbrief waarmee Staatssecretaris Klijnsma (SZW) de Tweede Kamer hierover informeerde vindt u hier.
 • In opdracht van de licentiecommissie van de KNVB heeft Integis een onderzoek verricht naar de juistheid en volledigheid van de door Vitesse gepresenteerde juridische structuren. Het persbericht van de KNVB vindt u hier.
 • Integis heeft in opdracht van Delta Lloyd onderzoek verricht naar mogelijke onregelmatigheden in de relatie tussen Delta Lloyd en een derde, onder meer naar de authenticiteit van overeenkomsten. De openbare uitspraak van de rechtbank Amsterdam hierover vindt u hier.
 • In opdracht van de commissaris van de Koning in de provincie Limburg heeft Integis in 2015 een onderzoek uitgevoerd gericht op het beantwoorden van specifieke vragen samenhangende met het administratief organisatorisch systeem inzake het gebruik van provinciale faciliteiten. Dit naar aanleiding van een in NRC Handelsblad gepubliceerd artikel over declaraties van voormalig gedeputeerde Verheijen.
 • In opdracht van het bestuur van de vereniging Cliëntenbelang Amsterdam heeft Integis een onderzoek verricht naar mogelijke onregelmatigheden. Naar aanleiding van het onderzoek is door de vereniging een persbericht opgesteld, dat u hier vindt.
 • In 2014 verrichtte Integis in opdracht van woningcorporatie Havensteder onderzoek naar aanleiding van uitspraken tijdens de openbare verhoren van de parlementaire enquête woningcorporaties.
 • In 2014 verrichtte Integis onderzoek naar vermoedelijke onregelmatigheden samenhangende met ICT-uitgaven bij OCK Het Spalier.
 • Integis heeft in 2014 ondersteuning verleend aan de Rekenkamer Zeeland bij haar onderzoek naar de deelnemingen waarin de provincie Zeeland een belang heeft. Het rapport daarover vindt u hier.
 • Integis heeft in 2014 in de persoon van Paul Koedijk ondersteuning verleend aan het onderzoek van de door minister Schippers van VWS ingestelde Onderzoekscommissie intern functioneren NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).
 • Integis heeft in opdracht van de Provincie Noord-Holland een forensisch accountantsonderzoek uitgevoerd inzake voormalig gedeputeerde A. Moens. Gedeputeerde Staten heeft met een brief Provinciale Staten van Noord-Holland geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek. De brief treft u hier aan.
 • Integis verrichtte in 2013 een integriteitsonderzoek naar onregelmatigheden binnen SNS Property Finance. Hierover is uitvoerig gepubliceerd in de media.
 • In opdracht van het bestuur van Stichting Straatnieuws Utrecht (SSU) heeft Integis een onderzoek verricht gericht op het vaststellen van de hoogte van het door de voormalig penningmeester van SSU terug te betalen bedrag. Hierover publiceerde onder meer het Algemeen Dagblad; het persbericht treft u hier aan.
 • In opdracht van Vestia heeft Integis een forensisch onderzoek uitgevoerd naar onder meer de gang van zaken rond de arbeidsvoorwaarden van de voormalig bestuurder van Vestia, de heer Staal.
 • Integis verrichtte in 2012 en 2013 (forensisch) onderzoek in opdracht van de directeur-bestuurder a.i. van Laurentius. De opdracht is, zoals vermeld in het jaarverslag van Laurentius, uitgevoerd in samenwerking met Bovenschen Consultancy BV.
 • Op 14 februari 2013 presenteerde de ‘Commissie onderzoek financiële problematiek Amarantis’ haar rapport ‘vervolgonderzoek Amarantis’. Integis leverde een bijdrage aan dit onderzoek. Verdere informatie vindt u hier.
 • In opdracht van de algemeen directeur van het CBR en de voorzitter van de Ondernemingsraad van het CBR heeft Integis in 2011 en 2012 onderzoek verricht naar de grondslagen van de inkomende en uitgaande financiële stromen van Stichting Toeslagfonds CBR alsmede naar de daarbij betrokken personen en partijen.
 • Begin 2012 maakte Paul Koedijk van Integis deel uit van het team dat historisch onderzoek verricht ten behoeve van het onderzoek van de commissie Samson naar seksueel misbruik van minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen of pleeggezinnen zijn geplaatst. Verdere informatie vindt u hier.
 • Integis heeft in de persoon van Paul Koedijk vanaf september 2010 tot eind 2011 ondersteuning verleend bij het onderzoek van de commissie Deetman naar seksueel misbruik van minderjarigen binnen de rooms-katholieke kerk. Hij was daarbij verantwoordelijke voor de coördinatie en planning van het archiefonderzoek. Verdere informatie vindt u hier.
 • Integis verrichtte voor de Provincie Limburg onderzoek naar het omgaan met kritiek rond het project Procesautomatisering en de opdrachtverleningen. Het eindrapport inzake het verrichte onderzoek is gepubliceerd op de website van de Provincie Limburg.
 • Integis verrichtte in 2010 onderzoek bij woningcorporatie Huis & Erf te Schijndel in opdracht van de Raad van Toezicht van Huis & Erf. In een artikel van het Brabants Dagblad leest u meer.
 • Integis verrichtte in 2009 onderzoek naar meldingen ten aanzien van vermeende integriteitschendingen bij woningcorporatie Wonen Zuid.
 • Kafi Integrity BV verrichtte in samenwerking met Integis in 2009 onderzoek ten behoeve van (de ondersteuning van) de raadsenquêtecommissie van de gemeente Nijmegen inzake sturing en control door het college op de NV Mensec.
 • Integis ondersteunde samen met Kafi Integrity BV in 2009 de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest bij een onderzoek naar de overschrijding op het project De Traverse. Klik hier om het dankwoord van burgemeester Staatsen te lezen.
 • Kafi Integrity BV verrichtte in 2009 samen met Integis onderzoek ten behoeve van (de ondersteuning van) de raadsenquêtecommissie van de gemeente Tilburg inzake de kostenoverschrijving van de verbouwing van het Midi-theater. Klik hier voor het eindrapport van de Commissie Groten – Het Midi Theater (13 oktober 2009).
 • Integis vervaardigde in 2008 in opdracht van de Vereniging Nederlandse Kerftabak het rapport ‘Illegale handel in shag en sigaretten. Nederland als criminele groeimarkt’. Klik hier voor het rapport.
 • Integis verrichtte in 2008 onderzoek op verzoek van Stichting Vrienden van Rita Verdonk (Trots Op Nederland) naar onder meer de grondslagen voor zekere geldstromen. Klik hier voor een bericht in Het Parool.
 • Integis verrichtte in 2008 onderzoek in opdracht van Stibbe BV, die als zodanig Chios Real Estate Properties BV vertegenwoordigde, zijnde het investeringsvehikel van de heer J.A. van den Ende, in het kader van de zogenaamde vastgoedfraude op de Amsterdamse Zuidas. Hierover is uitvoerig gepubliceerd in de media.
 • Integis verrichtte in 2007 en 2008, in samenwerking met Kafi Integrity BV, onderzoek bij de gemeente Vlissingen. Het rapport verscheen op 18 februari 2008.