Fraude en Integriteit

Bij fraude is bijna altijd sprake van financiële schade voor de organisatie. Maar een fraudegeval berokkent ook imagoschade. Is mogelijk fraude aan de orde, dan is een adequate reactie en het bieden van duidelijkheid daarom van groot belang.

Fraude & Integriteit

Onderzoek naar fraude en integriteit

Integis verricht onderzoek naar onder meer frauduleuze vastgoedtransacties, belangenverstrengeling, onduidelijk declaratiegedrag, misbruik van bedrijfsmiddelen en verdachte geldstromen.  

Bij fraude is bijna altijd sprake van financiële schade voor de organisatie. Maar een fraude- of integriteitschending leidt ook tot imagoschade, waarna het meestal lastig is het geschonden vertrouwen en de beschadigde reputatie te herstellen. Daarnaast richt fraude vaak ook emotionele schade aan bij medewerkers. Bij een mogelijke fraude is een adequate reactie en het bieden van duidelijkheid daarom van groot belang.

Een fraude- of integriteitonderzoek biedt inzicht in alle feiten en omstandigheden en in de rol van de betrokken personen en partijen. Een dergelijk onderzoek brengt de aard en omvang van de fraude in beeld. Met de uitkomsten ervan is de getroffen organisatie in staat om de juiste vervolgacties te bepalen. Dat kunnen maatregelen tegen de fraudeur zijn, maar ook acties om in de toekomst fraude te voorkomen.

Het onderzoeksrapport kan als objectief document worden ingebracht in een juridische procedure.

Integis_242

Fraudepreventie

Wij voeren al jarenlang onderzoek uit naar verschillende vormen van fraude. Daardoor hebben wij uitgebreide kennis over mogelijke frauderisico’s. Die kennis delen we graag met u.

Integis adviseert organisaties over en begeleidt ze bij het nemen van maatregelen om fraude te voorkomen. Zo analyseren wij processen en procedures op fraudegevoeligheid en bieden wij ondersteuning bij het opstellen van een draaiboek dat gevolgd kan worden wanneer fraude is geconstateerd.

Daarnaast bieden we onder meer workshops en (dilemma)trainingen om medewerkers meer bewust te maken van integer gedrag en mogelijke fraude(risico’s).

Overig onderzoek

Bij onze fraude- en integriteitonderzoeken toetsen wij feiten aan een ‘norm’; dat kan een bepaling uit een gedragscode zijn of uit een wet. Maar we verrichten ook ‘zuivere feitenonderzoeken’, waarbij wij uitsluitend een relaas van feiten en omstandigheden opstellen en geen oordeel geven of sprake is van normoverschrijdend gedrag. Dat feitenrelaas kan worden ingebracht in uiteenlopende juridische procedures.

Onze feitenonderzoeken richten zich bijvoorbeeld op het verloop van een verkoop- of aanbestedingstraject dat onduidelijk is verlopen of waarover onenigheid bestaat. Ook doen wij onderzoek naar de juistheid, volledigheid en tijdigheid van informatievoorziening aan bijvoorbeeld aandeelhouders of een raad van commissarissen.

Niet knoeien met fraude

Het valt ons op dat organisaties bij (mogelijke) fraude vaak niet goed weten hoe zij daarmee om moeten gaan. Om organisaties beter voor te bereiden op een mogelijke fraude hebben wij de uitgave ‘Niet knoeien met fraude’ geschreven. Het is een publicatie met praktische adviezen; uit de praktijk voor de praktijk.

Klik op de foto hiernaast om het Pdf-bestand van de uitgave te downloaden.

Verrichte onderzoeken

De meeste onderzoeken die Integis verricht zijn vertrouwelijk en kunnen niet met naam en toenaam worden genoemd. Sommige onderzoeken en/of onderzoeksresultaten belanden echter wel in het publieke domein. Hier vindt u een selectie van onderzoeken die in het nieuws zijn geweest en die een indruk geeft van onze dienstverlening en onze onderzoekers.

Meer informatie over onze diensten?

Heeft u vragen? Of direct advies nodig? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op via onderstaande knop.

Integis_244